Geschiedenis Westkapelle in jaartallen

1000-1200  Westkapelle ontwikkelt zich als welvarende vissers- en handelsplaats

ca. 1070 - Stichting west-kapel als dependance van Middelburgse St. Maartenskerk

1223   -  Westkapelle krijgt stadsrechten van Floris IV, graaf van Holland en Zeeland

1253   -  Slag bij Westkapelle tussen legers van gravin Margartetha van Vlaanderen en graaf Willem III van Holland

4 juli Plechtige ommegang/processie door Walcheren met (volgens de legende) gebeente van St. Willebrord; sedertdien jaarlijks tot 1572

1327   - Bevestiging stadsrechten door graaf Willem III

1355   - Opnieuw bevestiging van de privileges door graaf Willem V van Beieren

1361   - Instelling vrije jaarmarkt door graaf Albrecht van Beieren

1370   - Oprichting van een vuurbaak op de duinen op last van graaf Albrecht van Beieren; tot 1396

1385  -  Aanleg inlaagdijken achter de duinen

1404   - Aantasting zeewering en "Westkaap" door 1e St. Elizabethvloed

1422   - idem door 2e St. Elizabethvloed;

1453   - Philips, hertog van Bourgondië, verkoopt Westkapelle aan Hendrik van Borssele, heer van Veere; einde van Westkapelle als grafelijke stad en begin van de heerlijkheid

1458   - De oude St. Willibrordkerk op de (Oude) Markt bij de dijk wordt afgebroken. Noodkapel gebouwd aan de latere Kapelle. Nieuw stadsplan ontworpen. Langestraat (Zuidstraat) en Achterweg (Noordstraat) verbonden door Smidstraat (Bartstraat), Monnikenstraat (Papestraat) en Brouwerijstraat (Smidstraat)

1470   -  Voltooiing nieuwe St. Willbrorduskerk met toren, oostelijk van de stad

1477   -  Stadhuis aan de Zuidstraat voor het eerst in gebruik genomen; was tot die tijd woning van Michiel Adriaensz. ; Bevestiging stadsrechten en vrije jaarmarkt door Maria van Bourgondië

1514   - Votiefsteen, gewijd aan Hercules Magusanus, een Bataafs-Romeinse god, op het strand gevonden; steen nu te zien in Zeeuws Museum te Middelburg.

1540   - Inlaagdijk achter de toen bestaande dijk aangelegd; eerste staketwerk aangebracht in aanwezigheid van keizer Karel V

1566-1572   - Godsdiensttwisten en strijd met Spanjaarden

1572  -  Westkapelle kiest partij voor de Prins van Oranje; overgang van Katholicisme naar Nederduits Hervormde kerk; definitief einde van scheepvaart en visserij

1636   - Vernieuwing stadhuis dat ernsgtig had geleden door oorlog met Spanje

1648   - Westkapelle verkocht aan Middelburg

1649   - Bezoek van Prins Willem II van Oranje aan Westkapelle

1673   - Inlijving van Woitkensdorp (Koudorp) bij Westkapelle; overlijden ambachtsheer van Woitkensdorp Lourus Wisse

1679   - Inhuldiging eerste ambachtsheer Martinus Veth

1682   -Dijkdoorbraak in het zuiden

1688   - Bezoek prins Willem III van Oranje aan Westkapelle

1692   - Kerktoren bouwvallig geworden

1702   - Torenklok van kerktoren stort omlaag

1711   - Overlijden ambachtsheer Martinus Veth, opgevolgd door zijn zoon Martinus Johannes Veth

1721   - Inhuldiging ambachtsheer M.J. Veth

1730-1733 - Paalhoofdenen staketwerk van de dijk aangetast door paalworm

1735   - De eerste steenglooiingen worden gemaakt

1755   - Overlijden ambachtsheer Martinus Johannes Veth

1769   - Aanleg van de Koestraat

1770  - De waag, nog staande buitendijks aan de Oude Markt, verdwijnt in zee

1773  - Bouw van de dijkmolen; een nieuw schavot gemaakt

1783   - Neo-klassieke gevel voor het stadhuis geplaatst

1789   - Abraham Caland, dijkbouwdeskundige, geboren; overleden 1869

1795   - Bataafse revolutie; 10 maart eerste dag van Westkappelse "vrijheid"

1799   - Smidstraat verandert in Bartstraat, vernoemd naar Bartholomeus Timp, schoenmaker; brouwerij afgebroken; Brouwerijstraat verandert in Smidstraat

1803   - Reparatie stadhuis dat heeft geleden van de Franse wacht die er was ingekwartierd

1814   - Vertrek van de Franse troepen uit Westkapelle

1817  - Kustlicht op de toren geplaatst

1831   - De Kerk afgebrand; toren beschadigd maar blijft gespaard

1833   - Grote schade aan de dijk door stormvloeden

1834   - Bouw nieuwe kerk in de Zuidstraat; hevige storm en vrees voor dijkdoorbraak

1839   - Stichting calicot-weverij door fa. Salomonson; in bedrijf tot 1869

1840   - Eerste Westkappelaars emigreren naar Amerika

1844   - Enkele Westkappelse gezinnen  emigreren naar Drenthe

1845-1846 - Grote armoede onder de dijkwerkers door aardappelziekte en werkloosheid; 24 en 25 april 1846 dijkwerkersoproer tegen het polderbestuur; diverse gezinnen emigreren naar Amerika

1846   - Marechaussees en dragonders in Westkapelle gelegerd om nieuwe onlusten te voorkomen

1855   - De Zuidstraat bestraat en nieuwe school gebouwd

1862-1863 - Zware stormschade aan steenglooiingen en krammatten van de dijk

1868   - Eerste gebruik van basalt voor de dijkglooiing

1870   - Dijkwerkers organiseren zich in een soort vakbond, genaamd "Eensgezindheid", later "Heb uw naasten lief als uzelven"

1886-1887 - Opnieuwe grote armoede en hongersnood onder de bevolking; nieuwe emigratiegolf

1902   - Nieuwe stakingen onder de dijkwerkers

1902   - Oprichting bewaarschool

1905   - P.R. Campert uit Graauw wordt gemeentearts

1906   -Wederom stakingen onder de dijkwerkers

1906   - Oprichting chr. zangvereniging "Looft den Heere; eerste rit Stoomtram Walcheren via Westkapelle

1908   - Oprichting muziekvereniging OKK

1911   - School met den Bijbel gesticht

1914   - Mobilisatie door 1e wereldoorlog; mijn op de dijk ontploft en kost diverse personen het leven

1924-1934  - Grote restauratie van de vuurtoren

1933  -  Oprichting voetbalvereniging De Noormannen

1940-1944 - Duitse bezetting; dijk en duinen worden omgevormd tot Antlantik Wall met bunkers, tankversterkingen, mijnen en talloze andere verdedigingswerken

1944   - 3, 17 en 29 oktober dorp en dijk verwoest door geallieerde bombardementen; 1 november invasie en bevrijding

1945   - Dijkgat gedicht; begin wederopbouw

1954  -  Ingebruikneming nieuw gemeentehuis en verenigingsgebouw "Westkapelle Herrijst"

1957   - Opstand in woonoord van Molukkers

1966   - Gemeentelijke herindeling van Walcheren; Westkapelle blijft zelfstandige gemeente maar gemeentegrenzen worden gewijzigd

1986-1988 - Verzwaring en verbreding van de dijk in het kader van de Deltawet; deel van het dorp daarvoor gesloopt

1997   - Einde van Westkapelle als zelfstandige gemeente; sindsdien onderdeel van gemeente Veere

2004   - Opening Polderhuismuseum

2006-2011 - Dijk- en duinversterkingen in het kader van de projecten Zwakke Schakels en Zeeweringen

2012   - Westkapelle krijgt landelijke bekendheid doordat aan het licht komt dat een pedofiel zich jarenlang schuldig had gemaakt aan misbruik van jongens, terwijl zijn activiteiten breed bekend waren bij officiële instanties en inwoners

 

Gew. 20 september 2017